伊斯兰之源

  1. home

  2. article

  3. 喜爱俗世,憎恨死亡

  喜爱俗世,憎恨死亡

  Rate this post

  BismillahirRahmanirRahim
  喜爱俗世,憎恨死亡
  导师Abdul Kerim al-Hakkani al-Kibrisi的主麻教导
  27 Muharram, 1428/二月16, 2007
  奥斯曼纳格西班地哈卡尼道场,Siddiki Center,纽约
  Medet Ya Seyyidi Sultanul Awliya, Medet.

  星期五9 Jumad al-Akhir, 1430/六月5, 2009
  Osmanli Naksibendi Hakkani Dergahi, Siddiki Center, New York

  Auzu billahi min ash-sheytanir rajim
  BismillahirRahmanirRahim
  Medet ya Seyyidi Sultanul Awliya, Medet.

  Alhamdulillah, alhamdulillah wa shukr Allah. Astaghfirullah, astaghfirullah. 我们应该要说多少次「求阿拉宽恕我」?不停的说。生活在21世纪的我们必须要不停的说:「求阿拉宽恕我」,因为我们所做的一切都是错的,不是依据阿拉与祂的先知的命令。人们坚持走在歧路上做错事。这对他们不是什麽好消息。

  至高无上的阿拉说:「服从阿拉,服从祂的先知,服从你们有被正确指引的领导者,这些人会带给你来世的消息。」你现在有义务要服从他们。如果你不服从他们,你就是在服从你的自我,你的魔鬼。在每周的主麻教导里必须要提及「要敬畏与服从阿拉」的章节。1400年来这一直在持续著。穆斯林发生什麽事了?他们像机器人一样坐著,等到最後一刻才跑进清真寺里,当他们一做完两回的主麻礼拜,他们像有人追著他们一样跑出清真寺。一定是的,魔鬼说:「不要在里面坐太久。出来吧。你属於我。你是我的奴隶。我们会一起下地狱。」魔鬼是这麽对他们说的。

  看你喜欢怎麽样。神圣先知(愿阿拉赐他平安)1400年前来过。1400年前这个世界所有的律法就已经完全决定好了。你不能再加什麽进来,或移除什麽走。你想要过的像人类吗?像阿拉与祂的先知(愿阿拉赐他平安)所喜爱的人类吗?你必须要服从这些律法。如果你想要为所欲为,那你就那样过活好了。当死亡天使来时,永生就结束了。

  这是给我们的。主麻教导是给穆斯林,给信者的。不是给不信者的。他们有不同的教导。主麻教导是依照当地的情况与人们的行为。主麻教导必须要指导他们要走的方向。之後你不能说:「我不知道。」你有听到。你必须要服从。如果你说:「我是服从阿拉的僕人」那你就必须要服从这些话。不要看是谁在讲这些话的。看他们讲的是什麽。这些话是从阿拉与祂的先知(愿阿拉赐他平安) 降临给你的。

  神圣先知(愿阿拉赐他平安)说:「在末日时代,我的民族会很多,但是他们什麽事都做不了。他们的敌人会把他给吞噬掉,会拿走他们的一切。」他们说:「阿拉的信使啊,他们(穆斯林)的人数会很少吗?」他说:「穆思林的人术会很多。但是阿拉会从他们身上取走伊斯兰的威严。所以当他们的敌人看到他们时,不会感到畏惧。他们会攻击穆思林,而他们会消灭掉穆斯林。这是因为他们会爱上俗世而憎恨听到死亡。」在今天事情就这样发生在民族身上。

  无论你怎麽憎恨死亡,它就在你面前等著你。不要忘记。你在早上早起,你不知道你会不会活到夜晚。不要很傲慢与顽固的说:「我很强壮,很健康。」去医院里看看。去停屍间看看。你就会了解有多少健康的人躺在停屍间里等著要在明後天被埋葬。去看看啊。

  阿拉每天给你两万四千气息。每天你都呼吸进两万四千次。这是算好的。当你用尽被给予的气息时,你的生命就结束了。今天的人们不知道要如何使用他们生命的气息。他们狂野的奔逃著。他们不遵从阿拉与他的先知(愿阿拉赐他平安)的命令。他们日日夜夜都坐在诅咒的下面,他们的生命就这样的缩短著。

  我们要怎麽样去运用阿拉给予我们的生命?阿拉为什麽派我们到这个世界来?要来做这个世界的奴隶吗?这是信者在这个世界的原因吗?做这个世界的奴隶吗?追求这个世界吗?还是要为来世做準备?这是信者应该要做的。不要说:「我是信者」然後生活方式像不信者一样。这样你会进入虚伪著的名册里。不信者比虚伪者还要更高一层。虚伪者是在地狱的最底层。

  这些话是给你我的。你可以当耳边风或采用它。但不要忘记。你可以尽你想要的把这些教导当成耳边风,但是你的寿命是依你被给予的气息来定的。当死亡天使来的时候,你会从两扇门中的一扇离开。一是慈悲之门,另一扇是苦难之门。你怎麽过活,你就会怎麽在审判日复活。看你现在是怎麽样过活的。你对生命有什麽想法?好好观察并了解你会怎麽过世。如果你不喜欢你看到,就改变为阿拉与祂的先知(愿阿拉赐他平安)所命令的方式。

  阿拉近1500年前派遣祂的先知。是谁起来反抗他?所有爱上俗世的人们都起来反抗神圣先知(愿阿拉赐他平安)。虽然他们说他是最可信任的穆罕默德,但他们还是起来反抗他对他们说的。他对他们说什麽?他说:「不要专注於这个俗世上。专注於来生。离开所有你信奉的东西。敬畏并服从阿拉。」这是他对他们说的。而他们全部起来反抗他说:「你是谁,可以这样对我们讲话的?你一个人来对我们讲这个。你想你是谁啊?」他们全部一起攻击他。

  在麦加十叁年神圣先知(愿阿拉赐他平安)并没有拿刀。他们对他做出最坏的暴行说:「你必须要有力量才能有建立权威。」他说:「我不是你们的君王,我是一个僕人。我是阿不都拉(阿拉的僕人)。我带给你阿拉的命令。」他们并没有停止。他们狂乱的忙著做,但他们发生什麽事了?阿拉一直向上向上升他。其他所有人都一直往下往下掉。他并没有美国政府在支持他。穆斯林今天忙著说:「我们需要帮助,我们需要支持。」跑去向没有希望,无助的人寻求援助。他们不跑到阿拉清真寺说:「阿拉啊,我是你的僕人」向阿拉寻求援助。看在你们与他们身上发生什麽事了。看有什麽事会发生。

  觉醒过来。不要再继续无知与傲慢。阿拉的命令是命令,不会有所改变的。法律1400年前是怎麽降临的,现在就是那样。如果你不知道,那你就有义务要去学习与了解。如果你想要要今生与来世都能得到宁静与庇护,你就必须要学习,了解并在生活中遵从阿拉的命令。如果你只要几天的快乐,就在这个俗世里。但不要忘记。昨天已经过去了,明天是未知的。如果你要活著,随你高兴活的像野兽一样,因为你不知道你会不会活到明天。或者,你可以遵从阿拉与祂的先知(愿阿拉赐他平安)的命令,活的像人类。从你的昨天记取教训,活在今天,并为你自己準备更好的明天,因为阿拉说:「你的明天,信者的明天,会比今天要好。」

  神圣先知(愿阿拉赐他平安)说:「信者的今天必须要比昨今天好。明天必须要比今天好。」检查你自己。如果你的今天比昨天要好,而你期望你的明天会比今天好,那你就神圣先知(愿阿拉赐他平安)所描述的信者。不然,你就陷入困难当中。摇醒你自己,并走回正途中。你念诵开端章,祈求走在正途上。待在正途上,不要忙著去模仿基督徒与犹太人。遵从伊斯兰。在伊斯兰当中没有调适的。任何想说他们可以调适伊斯兰的人他们已经丧失一切。

  http://www.2muslim.com/forum.php?mod=viewthread&tid=374418&extra=page%3D26